Tampereella kehitetään ilmastotyökalua

Ilmastotavoitteet ovat entistä keskeisemmällä sijalla kaupunkien maankäytön suunnittelussa. Tampereen kaupunki onkin lähtenyt ratkomaan ilmastohaasteita myös yleiskaavoitustyössä.

Yleiskaavatyön tueksi Tampere laati vuoden 2019 aikana yhdyskuntarakenteen tuottamien ilmastovaikutusten arviointimenetelmää, jonka avulla saadaan suunnittelua ja poliittista päätöksentekoa tukevaa, keskenään vertailukelpoista tietoa sekä nykyisen että tavoitellun yhdyskuntarakenteen päästövaikutuksista.

Ilmastovaikutusten mallinnusmenetelmän kehittämisen lähtökohtana on valtakunnallinen SYKE:n ylläpitämä YKR-ruutuaineisto. Mallinnusmenetelmällä on kytkös Suomen ympäristökeskuksen käynnistämään Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut (YKR demo) hankkeeseen. Hankkeessa toteutetaan yhdyskuntarakenteen analyyseja kaupunkiseuduille ja kuntiin erityisesti MRL:n uudistamiseen liittyen.

Tampereen ilmastovaikutusten arviointimenetelmän tuottamisesta vastasi konsulttiyhteenliittymä, johon kuuluvat Ubigu Oy, Gispo Oy sekä Tietotakomo. Gispon tehtävänä oli kehittää lisäosa QGIS ohjelmistoon, jolla tietojen hallintaa voidaan lopulta tehdä ja hakea analyysin tulokset kartalle.

QGIS lisäosa huomioi nykytilanteen laskennan sekä tulevaisuuden skenaariot.

Työkalun kuvaus löytyy Gispon GitHub tililtä. Työkalun testikäyttöä varten tarvitset Ubigulta tietokantayhteyttä varten tunnukset sekä YKR-aineistojen käyttöluvan SYKEltä (väestö, työpaikat, rakennukset). Työkalu laskee nykytilan hiilidioksidipäästötiedot sekä tekee erilaisiin skenaarioihin perustuvia laskelmia tulevaisuutta varten. Tulevaisuuslaskennassa tarvitaan myös kaavan aluevarausaineistot sekä valinnaisesti myös keskusverkkotietoja ja intensiivisen joukkoliikenteen pysäkkitietoja.

Työkalu on testivaiheessa tehty vain Tampereen käyttöön, mutta sitä voidaan laajentaa muille alueille. Tällöin tietoaineistoja pitää muuntaa taustalla. Tästä tietoaineistotyöstä vastaavat Ubigu ja Tietotakomo, Gispon vastuulla on QGIS-työkalun kehitys ja visualisointien tuottaminen.

Testiaineistolla tehty tulevaisuuslaskenta vuoteen 2035 hiilidioksidipäästöjen tilanteesta. Animaatio tehty QGISn TimeManager lisäosalla.

Lisätietoa hankkeesta antaa:

Pia Hastio, Tampereen kaupunki
Ilpo Tammi, Ubigu Oy
Marko Nurminen, Tietotakomo
Sanna Jokela, Gispo Oy

Anniina Kovalainen

Anniina Kovalainen on maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti GIS, lakimaantiede, tulevaisuudentutkimus ja kestävä kehitys. Harrastuksina mm. valokuvaus ja illustrointi.