Liito-oravien liitopolkujen paikallistaminen

Tuotimme vuonna 2015 Espoon kaupungille laserkeilausaineistoihin perustuvan analyysin liito-oravien potentiaalisista liitopoluista. Aineistoanalyysin tuloksena syntyneitä karttoja voi käyttää kaupunkisuunnittelun tukena sekä kohdentaa sen mukaan maastotöitä.

Tukea päätöksentekoon

Rakennetussa ympäristössä liito-oravilla on hankaluuksia löytää reittejä puusta puuhun. Varsinkin leveät pääväylät estävät eläinten kulun jollei sopivia levähdyspaikkoja löydy. Laserkeilausainestosta tuotetun korkeus- ja kasvillisuusmallin sekä laskentamallin avulla saimme tietoa siitä, mistä liito-orava potentiaalisesti voisi ja ei voisi ylittää valtateitä tai muita kaupunkiympäristön osia. Samalla mallinnettiin kuinka hyvät mahdollisuudet liidon onnistumiseen on metsien ja puiden korkeuksien näkökulmasta. Projektin tavoitteena oli tukea Espoon julkishallinnon edustajia tunnistamaan liito-oravien käyttämiä ylityskohtia valtaväylillä kasviston ja maanpinnan korkeusmallien avulla. Mainittu projekti palkittiin jaetulla toisella sijalla osana Espoon innovaatiokilpailua.

Aineistot avoimeksi

Aineiston prosessointiin, jatkojalostamiseen, analysointiin ja visualisointiin käytettiin PostgreSQL‐tietokantaa (versio: 9.3.8), PostGIS‐paikkatietokantalaajennosta (versio: 2.1.4), GDAL/OGR‐aineistoformaatti‐kirjastoa ja QGIS paikkatieto‐ohjelmistoa (versio: 2.8). Espoon kaupunki julkaisi projektin paikkatietoanalyysitulokset avoimena datana valtiovarainministeriön avoindata.fi-verkkopalvelussa: https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/espoon-liito-oravien-lentorataradat

Toteutuksen tiedot

Tilaaja: Espoon kaupunki

Toteutusajankohta: 2015

Työmme hankkeessa:

  • Laskentamallin kehittäminen
  • Paikkatietoanalyysin teettäminen
  • Datan prosessointi
  • Analyysin tuloksien visualisointi

Lue lisää: Yle:n uutinen aiheesta

Anniina Kovalainen on maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti GIS, lakimaantiede, tulevaisuudentutkimus ja kestävä kehitys. Anniina pitää myös mm. graafisesta suunnittelusta ja UI/UX-kehityksestä.