Julkaistu 9.11.2018

Tampereen yleiskaavan tietomalli -hanke päätökseen, mutta jatkoa seuraa

Kirjoittaja on Maria Seppälä Tampereen kaupungin Yleiskaavoituksesta.

Tampereen yleiskaavan digitalisointi -KIRA-digihanke saatiin päätökseen syyskuun lopussa. Työn tavoitteena oli tuottaa avoin yleiskaavan tietomalli, joka helpottaa maankäyttötiedon saatavuutta ja maankäytön kokonaisprosessin sujuvuutta.

Hankkeen taustaa

Hanke alkoi lokakuussa 2017 ja paljon ehdittiin tehdä vuoden aikana. Hanketta vietiin läpi Tampereen kaupungin Yleiskaavoituksen ja Gispo Oy:n yhteistyönä. Hankkeen suunnittelu aloitettiin kaavaobjektien ja niiden yhteyksien tunnistamisesta, yleiskaavan käsitteistön kuvauksien ja käsitemallin sekä yleiskaavan prosessikaavion tuottamisesta. Seuraavassa vaiheessa luotiin tietomalli, jota testattiin Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040 -aineistolla ja hankkeen lopuksi Gispo Oy järjesti tietomallin koulutus- ja esittelytilaisuuden Tampereen yleiskaavoittajille. Käytännössä tämä on tarkoittanut yleiskaavoituksessa noin 1 500 työtuntia ja 30 palaveria sekä paljon pohdintoja ja keskusteluja.

Tuloksena koko yleiskaavaprosessin huomioiva tietomalli

Tietomalli luotiin vastaamaan EU:n INSPIRE-vaatimuksia ja se jaettiin avoimesti kaikkien saataville GitHub-ohjelmavaraston kautta. Tietomallissa kaavaobjekteille ja taulujen tiedoille luodaan automaattisesti yksilöivät id-tunnukset, joiden kautta tietojen linkittäminen esimerkiksi kaavaobjektiin on sujuvaa. Lähtötietojen linkittäminen onnistuu esimerkiksi URI-tunnisteiden avulla. Yhtenä tärkeänä oppina ja tuloksena kuitenkin on, että lähtötietojen saaminen osaksi yleiskaavan tietomallia vaatii lähtöaineistoilta (esim. maakuntakaavat, pohjavesialueet, luonnonsuojelualueet) yksilöivää ID:tä (uuid). Joissakin lähtöaineistoissa tämä on jo huomioitu, mutta ei kaikissa. Lähtöaineistoissa pitäisi myös huomioida, että kohteen elinkaaressa tapahtuvat muutokset välittyisivät uniikkien ID-numeroiden avulla automaattisesti yleiskaavan tietomalliin. Yleiskaavan tietomallin toimiminen siten, että se nivoisi varanto-, yhdyskuntarakenteen seurannan- ja lähtötiedot yhteen osaksi kaavatietoa vaatiikin vielä laajempaa kehittymistä lähtöaineistoilta.

Hankkeen KIRA-digi osuudessa tuotettiin myös Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistustyöhön syötteitä, jotka liittyivät yleiskaavan tuottamiseen tietomallipohjaisena ja asettamisesta digitaalisesti nähtäville. Yleiskaavoittajien tunnistamat teemat, jotka olisi hyvä huomioida MRL:n uudistamisessa, liittyivät muun muassa yleiskaavan muuttumiseen strategisemmaksi, vaikutusten arvioinnin korostumiseen tulevaisuudessa, kaavaselostukseen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, lain säilymiseen mahdollistavana, kaavan hyväksymiseen, valittamiseen ja digitaalisen yleiskaavan käyttöön sekä digitaalisen yleiskaavan teknisiin vaatimuksiin.

Gispo Oy:n järjestämässä tietomallin esittely- ja koulutustilaisuudessa saatiin ensimmäisiä käyttäjäkokemuksia tietomallista, kun Tampereen yleiskaavoituksen koko henkilöstö tutustui tietomalliin ja testasi sen käyttöä QGIS:llä.

Oli hienoa nähdä miten koko yleiskaavaosasto lähti ennakkoluulottomasti kokeilemaan ihan uutta työtapaa, tietomallipohjainen työskentely kuitenkin muuttaa hieman työskentelyä, mutta kaikki pysyivät hyvin mukana ja olivat selvästi innoissaan!” (Pekka Sarkola, toimitusjohtaja Gispo Oy)

Yleiskaavaprosessi on laaja ja siinä hallittava tietomäärä suuri, minkä vuoksi myös tietomallista muodostui teknisesti monipuolinen kokonaisuus. Hankeaikataulu oli tiukka tietomallin luomiselle ja sen puitteissa ei ehdittykään keskittymään käyttöliittymän kehittämiseen. Eli siinä, kuinka tietomallia käytetään ja ylläpidetään esimerkiksi QGIS:llä, tarvitaan KIRA-digi-hankkeen jälkeen vielä jatkokehittämistä. Koulutuksesta saimmekin ensiarvoista tietoa siitä, mitkä ovat kehittämisen paikat tietomallin käyttöliittymässä – mikä toimii ja mikä ei. Koulutuksesta saadun palautteen ja hankkeen jälkeen tehtyjen pohdintojen jälkeen, onkin hyvä lähteä kehittämään tietomallin käyttöliittymää. Gispo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sarkola kommentoi tulevaa jatkokehittämistä:

Pyrimme Gispolla ensisijaisesti etsimään QGIS-ohjelmiston jo olemassaolevista työkaluista sopivaa ratkaisua tai tukemaan olemassa olevien lisäosien kehitystä. Jos maailmalta ei vielä sopivia työkaluja löydy, voimme lähteä laajennososia kehittämään, silloin olisi hyvä tietää jos muuallakin on samanlaisia toiveita. Avoimen lähdekoodin työkaluja kehittäessä avoimuus ja yhteistyö on oleellista.

Ajattelumallien muutosta tarvitaan

Hankkeen läpivienti onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja kaikki voivat olla tyytyväisiä siitä, kuinka paljon saimme vajaassa vuodessa aikaiseksi. Saimme aikaan tietomallin ensimmäisen version, josta voimme olla iloisia, mutta sen lisäksi hankeprosessista kertyi kokemusta ja osaamista projektin hallinnasta oman toiminnan kehittämiseen. Kaikki epäonnistumiset ja onnistumiset kantavat pitkälle. Hankkeen läpivieminen ei ollutkaan pelkästään ruusuilla tanssimista, vaan päätäkin on täytynyt lyödä seinään – ajattelumalleja on täytynyt kääntää uuteen erilaiseen asentoon, jotta on pystytty pohtimaan asioita uudenlaiselta kantilta. Kaikkea tätä on tarvittu, jotta saatiin luotua laaja, koko yleiskaavaprosessin, huomioiva tietomalli. Tämän on mahdollistanut koko yleiskaavoituksen henkilökunnan osallistuminen hankkeeseen.

Tampereen yleiskaavoitus digitalisoituu

Tampereen yleiskaavan digitalisointi -KIRA-digi-hanke päättyi, mutta tietomallin käyttöliittymän kehitystyö jatkuu. Olemme siirtäneet ajatukset tietomallin teknisen rakenteen pohtimisesta QGIS:iin: mitä tietoja haluamme sinne yleiskaavasta täyttää, missä järjestyksessä ja millainen käyttöliittymän tulisi olla, jotta yleiskaavan laatiminen tietomallia hyödyntäen olisi mahdollisimman sujuvaa. Nyt voimmekin iloksemme todeta, että hyvin alkanut yhteistyömme jatkuu Gispo Oy:n kanssa! Gispo tekee meille QGIS:n konfigurointityötä toiveidemme mukaisesti marraskuun aikana. Sen jälkeen Suomen ensimmäinen yleiskaavan tietomalli pääsee todelliseen testiin, sillä alku vuodesta 2019 Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2017–2021- ja Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan -luonnokset tehdään hyödyntämällä tietomallia. Samalla testaamme yleiskaavojen asettamista nähtäville ainoastaan Oskari-karttapalvelun kautta. Tampereen yleiskaavoitus goes to digi!

Profiilikuva

Gispo Oy

Gispo on vuonna 2012 perustettu suomalainen paikkatietoalan yritys, jonka kolme verstasta sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Joensuussa ja Tukholmassa. Tiimimme selvittää paikkatieto-ongelmat avoimen lähdekoodin ratkaisuilla.