Paikkatiedon metatiedot – haastavasta helpompaan

Paikkatietomaailmassa metatiedoilla ja niiden oikeaoppisella kirjaamisella on todellakin paikkansa. Datan määrä maailmassa kasvaa kasvamistaan, joten on ensiarvoisen tärkeää, että datan tuleva hyödyntäjä löytää ja pystyy hyödyntämään tulevaisuudessa olemassa olevaa aineistoa helposti. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvää (eikä paikkatietoala ole varmasti yksin asian kanssa), vaan usein vastaan tulee datoja, joista oleelliset tiedot puuttuvat. Ehkä kirjaaminen koetaan hankalaksi, ehkä turhan aikaavieväksi tai ehkä kauniina ajatuksena on, että: “kyllä se data sieltä sitten löytyy”. Oli syy sitten mikä tahansa, niin paikkatiedon etsijä tuskin löytää dataa, johon tarvittavia metatietoelementtejä ei ole kirjattu. Paikkatietojen metatietojen kirjaamista hankaloittaa myös se, että alan metatietostandardeja on useampia ja niiden väliset erot sekä käyttötarpeet on tunnistettava hyvin. Tämän vuoksi metatiedon roolia tulisi yhä kasvattaa, sillä jos kirjaaminen koetaan haastavaksi nyt, niin datamäärien yhä kasvaessa haasteet tuskin helpottuvat.

INSPIRE on EU:n direktiivi, jonka tavoitteena on luoda yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri sekä yhteiskäyttöiset paikkatiedot. Direktiivi velvoittaa organisaatioita kuvaamaan INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvat paikkatietoaineistot, -aineistosarjat ja -palvelut eli toisin sanoen luomaan ja julkaisemaan aineistoille tarkoituksenmukaiset metatiedot. Käytännössä INSPIREN vaatimat kuvailut koostuvat metatietoelementeistä, sellaisista kuten “Avainsana”, joiden avulla data kuvataan. Näin esim. Avainsana-elementti avaa datan temaattista sisältöä datan potentiaalisille käyttäjille ja tuottajille tietyn avainsanakirjaston kautta. Muita elementtejä ovat mm. resurssin nimi ja kieli sekä metatiedon päiväys. Tarkemmin vaatimuksista voi lukea esimerkiksi Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Suomessa paikkatietojen metatietosuosituksena toimii “Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot” -JHS 158 eli Julkishallinnon suositus numero 158. Suositus on vastikään päivitetty viime ja tämän vuoden aikana ja siihen voi tutustua tästä linkistä.

Kun metatiedot on laadittu yhtenäisellä tavalla, paikkatietojen vertailu helpottuu ja samoja metatietoja voidaan käyttää eri metatietopalveluissa rajapintapalveluiden avulla.” (JHS 158)

Hienoa olisi, jos pelkän paikkatietohakemiston sijaan data yhdistettäisiin muuhun dataan (esim. tilastoaineistoon) organisaation eri datahakemistoissa. Gispo toteutti Helsingin kaupungille konsultoinnin, jonka tavoitteena oli tukea kaupungin työntekijöitä paikkatietojen metatietomallin kohentamisessa kattamaan yhteentoimivuuteen ja datan optimaaliseen käyttöön liittyvät kaupungin sisäiset ja ulkoiset tarpeet. Näin ollen kaupungin eri yksiköiden työntekijöiden sekä ulkoisten toimijoiden olisi helpompi ja tehokkaampi etsiä ja hyödyntää dataa tarpeidensa mukaan. Helsingin kaupungin tarpeena on yhdistää standardeja ja muita metatietoja koskevia vaatimuksia siten, että aineistot puhuvat toisilleen metatietojen avulla. Näin ollen Helsingin kaupungin eri yksiköiden olisi mahdollista päästä käyttämään dataa metatiedon avulla.

Yhä digitalisoituvammassa maailmassa yhteentoimivuus on erityisen keskeinen termi. Ilman yhteentoimivuutta ja merkityksellistä metatietoa paikkatiedotkin ovat vain hienoja pisteitä kartalla. Mikäli kaipaat apua paikkatiedon metatietojen hallinnassa, ota yhteyttä info@gispo.fi.

Lähteet:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (14.3.2007/2/EY). 7.11.2018. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0002&from=EN>